TOKAT GAZETESİ

TOKAT VALİLERİ -VI– MUSTAFA RECAİ GÜRELİ(2)

Bugünkü yazımızda Vali Mustafa Recai GÜRELİ ile ilgili bilgi ve belgeler ışığında çalışmalarını yansıtmaya devam edeceğiz.Özelikle Devlet Eski Bakanımız Sayın Metin GÜRDERE Bey’in basıma hazır “Zamana Olaylara ve İnsanlara Şahitlik Edenlerin Anlattıklarıyla 20.Yüzyılda Tokat” adlı eserinden izniyle bazı bölümleri aktaracağız. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Selahattin Sapmaz Bey’in şahsımıza gönderme nezaketinde bulunduğu belgelerden örnekler sunacağız. Zira şu ana kadar yayınladığımız değerli valilerimizin içinde Vali Recai GÜRELİ Bey’in üç yıl içerisinde Tokat’a yapmış olduğu hizmetlerle apayrı bir yerinin olduğunu gördük.

Öyle ki Tokat’tan Muğla’ya tayin edilen Recai Bey’i Dâhiliye Vekili Şükrü Bey, Muğla CHP İl Başkanı Avukat Ahmet Toker’e telefonda şöyle müjdeliyordu:

                -Sana müjdeli bir haberim var başkan, dedi.

                -Hayrola Şükrü Bey,nedir müjdeli haberin?

                -Muğla’ya büyük hizmetler vereceğine inandığım bir vali gönderiyorum. Yardımcı ve destek olursanız çok kısa sürede büyük işler yapılabilir. Şu an Tokat’ta üç yıl kadar bir sürede Tokat’ın çehresini tamamen değiştirdi. Muğla’da daha çok yaralı olacağına inanıyorum. İl Başkanı hemen telefonla, Tokat'ı aradı. Verilen bütün bilgiler Şükrü Bey’i teyit ediyordu.

                Evet, Vali Recai GÜRELİ, bir mühendis değildir; ama bir mühendis gibi yapılanları denetlemiş, yapılacakları tasarlamıştır. Yol çalışmaları ile bunu ispatlamıştır. Bir doktor değildir ama bir sağlık görevlisi gibi çalışmalarını sağlığa yöneltmiştir. Yakın bir zamana kadar yaptırmış olduğu Devlet Hastanesini işlevini sürdürmüştür. Ve o, bir ziraatçı değildir ama bir ziraatçı gibi tarımsal çalışmalar yaparak ekonomimize katkılar sağlamıştır. Tokat’ta tarımın gelişmesinde büyük payı olan Fidanlık onun döneminde yapılan bir şaheseridir.

                Biz, dairesinde çok oturmayan, yol işçileri ile kazma sallayan, bina yapımlarında sürveyan olan, halkın ihtiyaçlarını halkın içinde arayan bir devlet adamı olan Vali Recai Güreli ile ilgili sözleri Devlet Eski Bakanımız Metin GÜRDERE Bey’in yukarıda zikrettiğimiz eserindeki mısralara bırakıyoruz.

“ VALİ RECAİ GÜRELİ DÖNEMİ (1933–1936) ve YAPILAN İŞLER

                1933 yılında Recai GÜRELİ vali olarak atanıp Şubat ayında göreve başladığı zaman Tokat’ta şehir denilen bir yerleşim yerinin sahip olması gereken sosyal alt yapı tesisleri ya yoktu ya yetersizdi.

Şehrin haritası ve imar planı yoktu. Çok eskilerde yapılmış kanalizasyon vardı ama içme su şebekeleri yoktu. Mezbaha yoktu. Hastane iki katlı evden bozma bir ahşap bina idi.

Elektrik enerjisi üretimi odun kömüründen elde ediliyordu, çok yetersizdi.

Recai Güreli’nin vali olmasından sonra pek çok konuda çalışmaların başladığını ve görevden ayrıldığı 1936 yılı sonuna kadar pek çocuğunun da tamamlandığını görüyoruz.

Bu hizmetler belediyenin işleridir. Aynı dönemde belediye başkanı (daha sonra milletvekili) olan Mustafa Latifoğlu’nun da bu başarıda mutlaka büyük payı vardır. Ancak o dönemde belediyeler hem mali yönden güçsüz, hem de valinin denetim ve kontrolü altında idi. Asıl faktör Vali Güreli’nin liderliği ve memlekete hizmet etmek, ülkeyi kalkındırıp geliştirmek heyecanıdır.

                Tokat o dönemde yapılan işlerle çağdaş bir şehir oldu. Mezbaha, İçme suyu şebekesi (Çördük Suyu) Aksu Harkından 230 ltsn su ile  çalıştırılan 135 KW elektrik santrali  kuruldu.

                O zamanki Hükümet Konağı ile Devlet Hastanesi arasına bulvar açıldı. (Bu yol 1960’lı yıllarda iptal edilerek üzerine Kız Meslek Lisesi yapılmıştır.) Taşhan, Müze, Meydan Camii’nin çevresinin açılışı gerçekleştirildi.

Tokat-Turhal Yolu, Tokat-Niksar Yolu yapıldı.

Numune Fidanlığı, Tayyare Cemiyeti Binası, Ziraat Bankası, Aygır Deposu aradan geçen 70 yıl içinde şu veya bu şekilde hizmetlerini tamamlayıp, günümüze kalamadılar.

Ayrıca bugünkü Kazova Sağ Sahil Sulama Kanalı’nın etüdünün başlaması, Taşköprü ve belediye meydanı arasında uzanan GOP Bulvarı’nın plânlanması ve gerçekleşmeyen Topçam üzerinden Erbaa’ya yol planlaması, yine o dönem e ait. Bütün bunlar 3 sene içinde yapıldı. Hem de Türkiye’nin o gün içinde bulunduğu şartlarda. Bunun ne demek olduğunu “Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir.” sözündeki gibi, bu işle uğraşanlar bilir. Günümüz imkânlarıyla bugün Tokat’a yapılanları karşılaştırmak bile yapılan işlerin önemini anlamaya yeter.

Ama bu çalışmalardaki heyecan, kararlılık, çalışkanlık ülkenin çok zor günleri yaşamış neslin yöneticilerinin bir an önce ülkeyi geri kalmışlıktan kurtarmak için ne kadar istekli ve inançlı olduklarını da gösteriyor. Bu rüzgâr herhalde yönetimin üst kademelerinden esiyordu.

Atatürk de Askeri Liseyi Manastır’da okumuştur. Vali Recai Güreli ile aralarında bir yakınlık olabilir. Bu yakınlık sayesinde yaptığı işlerde Cumhurbaşkanından özel bir destek görmüş olabilir.

                Vali’nin görevi başlamasıyla eş zamanlı olarak yayın hayatına giren Yeni Tokat Mecmuası (Dergisi) sayesinde o dönemde yapılan çalışmalar konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olabiliyoruz.

           Cumhuriyet bayramında temel atma merasimleri Hastane, Tayyare Cemiyeti, Vilâyet Konağı mektepler, hayvan deposu gibi birçok binanın inşaatı devam etmekte,  temelleri yükselmektedir.

Hükümet tarafından Sulusokak’taki Selçuk eserlerinden “Ebul-Kasım bin Ali Tusi “ türbesi tamir olunmuştur. Vilâyet bütçesi ile de  “Sen Timuroğlu Nurettin” türbesi tamir olunmaktadır.

İNŞAAT KARŞISINDA MUTALÂALAR (GÖRÜŞLER, DÜŞÜNCELER)

__Aşkolsun şu vilâyete.

__Şu vali… Zaman gelmeli idi, bütçenin 8,000 bin lira olduğu zaman gelmeli idi.

__Memleket biraz güzelleşsin canım! Bu güzel Tokat, böyle çalışmalara lâyıktır.

Bu mütalaalar; hakikati gören, medeni âlemi tanıyan, dedikodu ile değil takdir ile hareket eden insanların, “aklıselim”in sözleri.

Siz ne derseniz bilmem. Biz Allah böyle temiz adamları çok etsin deriz.

__Bu işlere para mı yetişir? Bunların şimdi sırası mı idi?

__Şunun ne güzelliği var? Her tarafı yıkmaktan ne çıkar

Bu mütalaalar! Kafası örümcekli, gözleri görür kör, kulakları pislik dolu mantıki safsatadan, (yanlış düşünceden) delili yalan ve düzenden ibaret bulunan insan yapılıların “Aklı gayri selim” in sözleri.

BİR GÖRÜŞ VE BİR ANIŞ

                Valimiz Recai Beyefendi’nin himmet ve gayretleri neticesi yapılan eserlere şöyle bir göz gezdirirsek bizi memnun eden göğsümüzü kabartan varlıklarla karşılaşırız.

                Vali Recai Bey’den evvel; birkaç mektep tamir, köylerde bazı yeni mektepler yapılmıştı. Onun döneminde , Belediye parkı tesis edilmiş Asarıatika (tarihi eser) ve sıhhat müzeleri ile hastane açılmıştır. Vilâyet dâhilinde on sekiz yeni ve büyük ilk mektep. Tokat’ta büyük bir hastane, vali konağı, numune fidanlığı ,Tayyare Cemiyeti binası, asri bir Mezbaha dölleme istasyonu yapılmaktadır. Eski hapanların yerine kaim olmak (geçmek) üzere yeni ve büyük bir hâl yapılacaktır.

                 1600 metre yükseklikteki Topçam’a yol yapılmıştır. Vilâyetteki bütün yollar yeni baştan tamir görmüştür.  Şimendifer inşasından sonra da bazı yolların açılması lüzumlu görülerek keşifleri yapılmıştır.

                Tokat’ın içindeki caddeler parke olarak döşenecektir. Şimdiden hazırlıklarına başlanmıştır.

1937 yılında tapu-kadastro işlerine başlanılmıştır.

                Vilâyetin bütün bu işlere ilâveten İş Bankasının Turhal’da kurduğu büyük Şeker Fabrikasını Ziraat Vekâletince Kazova’da tesis edilecek büyük “hayvan islâh (geliştirme) istasyon” unu da düşününce Cumhuriyetin vilâyetimize ne derece nurlarını saçtığını ve önümüzü aydınlattığını anlarız.

            Görülüyor ki dün ve bugün arasında ölçülenemeyecek derecede geniş ve büyük fark var. Bu farkı büyülten ve bu suretle eski devirlerin bizi ne dereceye kadar ihmal ettiğini, gayret ve himmet ile anlatmış olan Vali Recai Bey’i takdirlerle anmayı bir vicdan borcu sanıyorum.

MEYDAN AÇILDI

                Meydanda gerek belediyeye ve şahıslara ait dükkânlar tamamen yıkıldı.  Taşhan’ın ve Müzenin önü tamamen açıldı. Yıkılmayı müteakip çıkan bazı emareler (belirtiler) yıkılan dükkânların muhtelif bahaneler ve fırsatlarla vakıf olan ve tarihi binalara ait bulunan yerlere yapıldığını göstermektedir. Umumi kütüphane, halk okuma odası ve bazen de sergi işlerine tahsis edilecek (amacıyla kullanılacak)  olan vali konağının dış sıvaları, elektrik ve kalorifer tertibatı ile uğraşılmaktadır.

VİLÂYET MECLİSİNDE YENİ KARARLAR

                Vilâyetimiz meclisi müzakerelerini bitirmiştir. Son toplantılarında mühim birçok noktalar üzerinde durmuşlardır. Büyük bir görüş ve temiz bir takdir eseri olan kararların mühimleri şunlardır:

1-Vilâyetimizde 8600 frengili hasta vardır. Mücadele için 2400 lira tahsisat (ödenek) konulmuştur.

2-Hayır cemiyetleri için de büyük miktarda yardım konulmuştur.

6000 lira Halkevine 3000 lira Himaye-i etfale (Çocuk Esirgeme Kurumu) 2000 lira kazalarda ve merkezde bulunan pansiyonlara tahsisat ayrılmıştır.

3-Sulusaray Kaplıcasının kısmen olsun düzeltilmesi için 3000 liranın sarfı muvafık görülmüştür.

4-Geçen sene Vilâyet namına liselere gönderilen iki talebeye (öğrenci)  bu sene bir talebe ilâvesiyle üç talebenin tahsil (öğrenim) masrafı kabul edilmiştir.

5-Bir numune fidanlığı kurulacaktır.

6-Erbaa’ya bundan sonra Erek denecektir.                                   

ATATÜRK HEYKELİ AÇILDI

                8-Şubat 935 Cuma günü saylav seçimi dolayısıyla Tokat’a gelen ikinci seçmenlerin ve bütün Tokatlıların candan gelen sevinçleri arasında Atatürk heykeli açıldı.

                Atatürk’ün büyük varlığını canlandıran valimiz Bay Recai Güreli’den sonra Sivas Saylavlığına seçilen Orta Mektep Riyaziye (matematik) Hocası ve ilk kadın saylavımız Bayan Sabiha kurdeleyi kesti, on binlerce halkın yürekten gelen alkışları arasında Atatürk’ün heykelini açtı.

 

                Törende mektupçu, tarih hocası Fevzi, Gazi Osman Paşa Baş Muallimi Fahri ve talebeler tarafından söylevler verildi. Geçit resmi de çok güzel oldu. Gündüz ve gece halk Cumhuriyet Meydanında eğlendi, bu yüce günü kutladılar.

YORUMLAR

    Bu yazıya henüz yorum eklenmedi.

Köşe Yazısını Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat