TOKAT GAZETESİ

TOKAT VALİLERİ (X) RAUF CAVİD KINAY

Esnaftan Mehmed Arif Efendi ile Saadet Hanım’ın oğludur. 1902 (1318 R.)’de Hasköy (BULGARİSTAN) Kasabası’nda doğdu. Bursa İdadisi’nde lise öğrenimini tamamladı. Ekim 1922’de Mülkiye’den “iyi” derecede mezun oldu. 1 Kasım 1922’de Bursa Vilayeti Evrak Kalemi Mukayyidliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. 10 Ocak 1923’de aynı Vilayet Evrak Müdürlüğüne; 1 Ağustos 1923’de Gökçedağ (Bursa) Nahiyesi Müdürlüğüne getirildi. Gökçedağ Nahiye Müdürü iken kaymakamlığa terfi ettirildi. 5 Ocak 1924’de Boyabat, 3 Kasım1924’de Saray, 15Haziran 1925’de Şile, 5 Nisan 1926’da Arpaçay, 8 Ocak 1929’da Ezine, 27 Temmuz 1933’de Akhisar Kazaları Kaymakamlıklarına; 2 Mart 1936’da 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine, 27 Mayıs 1939’da Dahiliye Vekaleti Zat İşleri Umum Müdür Muavinliğine, 20 Aralık 1940’da Malatya Vali Muavinliğine ve Belediye Reis Vekilliğine, 18 Nisan 1941’de Eskişehir Vali Muavinliğine getirildi. Bu görevde iken bir süre Eskişehir Vali Vekilliği’nde bulunduktan sonra Valiliğe yükseltildi. 10 Kasım 1941’de Çoruh (Artvin), 7 Temmuz 1944’de Mardin, 23 Ekim 1945’de Tokat, 31 Ocak 1948’de Kırşehir , 6 Temmuz 1949’da Merkez , 30 Mart 1950’de Muğla , 19 Ağustos 1950’de Gazi Antep , 4 Temmuz 1951’de Tunceli Valiliklerine: 8 Ocak 1952’de İller Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Bu görevinden 7 Şubat 1955’de emekliye ayrıldı. 1924’de 1943’de, 1960’da olmak üzere üç defa evlendi. İlk eşi 1943’den evvel ikinci eşi 1960’dan evvel, üçüncü eşi olan Semiha Hanım da 21 Nisan 1968 Pazar günü Ankara’da vefat etti. İlk eşinden bir erkek, bir kız evladı oldu. İyi derecede Fransızca bilmekteydi.

                Tokat’ın deprem sonrası en zor günlerinde büyük bir liyakatle valilik yapan İzzettin Çağpar’ın Konya’ya tayini üzerine Bakanlar Kurulunun 23.10.1945 tarihli kararıyla Cavit Kınay Mardin valiliğinden naklen Tokat valiliğine tayin edilmiştir. Çağpar’ın bıraktığı iyi intiba hala tazeliğini muhafaza ederken Cavit Kınay’ın gelişi Tokatlılarda haklı bir alakaya sebep olmuştur. Az zaman içinde yeni valinin mütevazi alayişten ve reklamdan hoşlanmayan karakteri kendini göstermiş, gösteriş adamı değil iş valisi olduğunu ispat etmiştir. İlk ayların halk üzerinde bıraktığı müspet tesirler az zamanda gelişmiş ve Cavit Kınay’ın şahsında Tokatlılar, metodik çalışmanın ve sessiz iş görmenin üstün kıymette bir mümessilini sevmek ve beğenmek fırsatını elde etmiştir. Böylelikle Çağpar gibi faal bir valinin bıraktığı boşluk, Cavit Kınay gibi il ihtiyaçlarını az zamanda mükemmel bir şekilde kavrayan, ileri görüşlü çalışkan ve programlı iş gören bir vali ile doldurulmuştur. Cavit Kınay’ın il işlerindeki titizliği ve temizliği her vatandaşı sabırla ve anlayışla dinleyip, aydınlatmaktaki meziyeti, onun Tokat gençliği ile spor ve eğitim sahasında teşvik edici ilgisi uzun yıllar sonra dahi unutulmayacak kadar derin çizgilerle herkesin dimağına nakşedilmiş bulunmaktadır. Tokat, yaralarını henüz sarmaya başladığı deprem felaketinden sonra bu dönemde de büyük sellere maruz kalmış, büyük ölçüde de can ve mal kaybına uğramıştır. Şehrin elektrik ve su tesisatları büyük ölçüde hasar görmüş uzun bir müddet şehir elektriksiz kalmıştır. 5 Ekim 1946 tarihinde incelemelerde bulunmak üzere Tokat’a gelen Bayındırlık Bakanı Cevdet Kerim İncedayı (1893-1951) şehrin tren ve baraj ihtiyaçları üzerinde durmuş, bilhassa Yeşilırmak’ın sol sahilinin sulanması işinin bakanlık programına alındığını müjdelemiştir.

                Cavit Kınay, 1946 yılı içinde bir çalışma programı tespit etmekle başlamıştır. Merkezde idare şubeleri başkanları ile kaymakamların düşüncelerini birer birer not etmiş, faydalı fikir tartışmalarından sonra Merkez ve İlçelerde Bucak ve köylerin acil ihtiyaçlarını tespit eylemiştir. Bilerek ve görüşülerek hazırlanan 235 maddelik iş hemen programdan icraata inkılap etmiş ve Tokatlılar birçok faydalı ihtiyaçlarının karşılandığını görmekle sevinç duymuşlardır. 325 madde olduğuna işaret ettiğimiz çalışma programı program dışı 52 işin daha ilavesiyle 377 maddeye yükselmiş ve bunlar arasında 238’i tamamen, 84’ ü kısmen yapılmış ve türlü sebepler yüzünden 55’inin yapılmasına imkân bulunamamıştır.

BİR YILDA YAPILAN İŞLER:

                Tek tip üzerine modern kasap dükkânları yapılmış, gazhane inşası tamamlanmış, spor alanının beton tribünü inşa edilmiş, yıllardan beri tamamlanması beklenen cezaevinin bütün noksanları giderilmiş ve mahkûmlar yeni binaya taşınmışlardır. Mezbaha için yeni et kamyonu tahsis edilmiş, senelerden beri bulunmayışı nazarı dikkatli celbeden belediye cankurtaran otomobili temin olunmuş, teçhizatının tamamlanması için İstanbul’a gönderilmiştir.

                Genel olarak ilçe, Bucak ve Köylerin ihtiyaçlarını merkez ilçesinden fazla olduğu için çalışma programının bu yerlere ait olanları büyük bir titizlikle başarılmıştır. Bu suretle şehir içi yolları ya onarılmış yahut tamamen yeniden yapılmıştır. Bu suretle şehir içi yolları ve kaldırımları programa göre düzeltilmiştir. Merkez ilçe ile diğer ilçeler arasındaki yolların çamurdan ve kardan kapanmasını önlemek için yol yapılması hususunda hiç bir duraklamaya müsaade edilmemiş Tokat-Sivas yolunun mühim bir kısmının parke onarımı, Tokat-Turhal yolunun şehir içine rastlayan parke döşenmesi, Tokat-Niksar yolunun esaslı bir kısmının onarılması temin edilmiştir. Ayrıca hemen bütün bucak merkezlerine giden yollar onarılmıştır. Köylünün yardımı ve yüksek fedakârlığı ile de bazı kurutma, suyollarının temizletilmesi gibi mükellefiyete bağlı işler hiç bir şikâyete ve memnuniyetsizliğe karşılanmadan başarılmıştır.

YAPILAN DİĞER İŞLER:

1-Muhat, Leveke, Tomara, Almus, Daduhta köy okullarının inşası tamamlanmıştır.

2-Birçok kuyuya beton bilezikler yaptırılmış, yunaklar ıslah edilmiş, Kaçaközü suyunun tahlili yaptırılmış ve içebileceği anlaşılmıştır.

3-Gökdere bucağı Bizeri pansiyonlu okulunun binası ve öğretmen evi bitirilmiş, Ohtap köyünün öğretmen evi yapılmıştır.

4-Erbaa Cezaevi inşaatı bitirilmiş, ortaokul inşasına başlanmış, Kozlu okulunun öğretmen evi işliği yapılmış, Hayati okulu öğretmen evi tamamlanmıştır.

5-Niksar'da yol inşaatı ve onarılmasına büyük bir hızla devam edilmiş ve köylerin irtibatları temin edilmiştir.

6-Ayvaz mesiresine yazlık gazino ve lokanta binası yaptırılmıştır.

7-Avara ve Kiracı köylerine yeni tip okul binaları yaptırılmıştır.

8-Reşadiye’de yeni Belediye binası inşa olunmuştur.

9- Reşadiye kaplıcaları onarılmıştır.

10-Taşova'da birçok yol onarılmış, Tekelüze köyünün okul binası tamamlanmış, Karlık okulu çatıya alınmıştır. Sepetli köyü öğretmen evi ve Boraboy köyünde iki öğretmen evi, Kalekale köy okulunun işliği ve öğretmen evi ile Belevi köyünün öğretmen evi bitirilmiştir. Ayrıca Kirampa köyü ile Tasna köyü okullarının öğretmen evleri ve Hacıbey köy okulu inşaatı da tamamlanmıştır. Diğer köylerde de program mucibince okul ve öğretmen evleri yapılmakta bulunmuştur.

11-Her köye birer ecza dolabı yaptırılmıştır.

12-Turhal’da yol inşaatı programa göre yaptırılmış, birçok yol da esaslı onarıma tabi tutulmuştur.

13-Küçük Endiz ve Kaz gölü ayağında iki köprü onarılmıştır.

14-Pazar bucak merkezinde iki öğretmen evi, iki işlik yapılmış ve arazi alınmıştır.

15-Zile'de Şehitler abidesi, abide sahasının duvarları ve sahanın toprak tesviyesi işi tamamlanmıştır.

16-Yeni Müslüman köyü okulu inşası bitirilmiş, Çeltek Maşat köyleri öğretmen evleri yapılmış, arazileri alınmış Kervansaray köyündeki pavyon üç öğretmen evine tadil olunmuştur.

PROGRAM DIŞI İŞLERDEN BİR KISMI:

1-Erbaa kaymakamlık evi genişletilmiştir.

2-Erbaa’da büyük bir cami yaptırılmıştır.

3-Erbaa’da 130.000 liraya Ziraat Bankası binası ve dört memur lojmanı yaptırılmıştır.

4-Erbaa hükümet ve Belediye binaları önleri Niksar taşı ile döşenmiş ve çimlendirilmiştir.

5-Erbaa’da Halkevi inşasına başlanmış ve temel kısmı bitirilmiştir.

6-Erbaa’da Tekel binaları inşasına başlanmış ve 200.000 liralık kısmı yapılmıştır. Bu binaların tamamı 700.000 liraya çıkacaktır.

7-Kozlu bucağının Kozbağı, Meydan düzü, Kartosman ve Sokutaş köy okulları inşa olunmuştur.

8-Reşadiye’de Belediye Garajı yaptırılmıştır.

9-Karacaviran’da bir cami, iki beton çeşme ve bir kargir köprü yaptırılmıştır.

10-Başçiftlik’te fenni bir yunak yapılmıştır.

11-Sonusa bölge sağlık inşası bitirilmiştir.

12-Destek köyü sağlık evi inşası tamamlanmıştır.

13-Artova hükümet konağı noksanlarının inşası bitirilmiştir.

14-Niksar hükümet konağı esaslı onarımı tamamlanmıştır.

 

                *Tokat’ın 11.Valisi Sadri Aka yazımızda buluşmak dileğiyle.

YORUMLAR

    Bu yazıya henüz yorum eklenmedi.

Köşe Yazısını Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat