İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Her yıl 04 ve 10 Mayıs tarihleri arasında İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Haftası tertip edilmiş bulunmaktadır.

            Ülkemizde fabrikalarda ve iş yerlerinde, her yıl meydana gelen iş kazalarında çok sayıda işçilerimiz hayatını kaybetmekte, yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Sağlıksız ortamlarda ve gerekli önlemler alınmamış işyerlerinde çalışan işçiler, meslek hastalığına yakalanıp ömrü çok kısalıyor veya hayatını kaybediyor. Ayrıca iş kazalarından dolayı büyük ölçüde iş gücü kaybı meydana geliyor. İş kazalarını önlemek için, işverenler her türlü önlemi almak zorundadır. Ayrıca çalıştırdıkları işçilere “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konusunda yeterli eğitim ve kursa tabi tutmaları gereklidir. Bu hususların kesin uygulanması için yetkili resmi kuruluşların sıkı bir şekilde denetleme yapması ve uygulamalar hakkında cezai işlem yapması gereklidir.

İŞ KAZALARININ DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ

            Yapılan tüm çalışmalara, alınan onca önleme rağmen dünyada ve ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları can almaya, sakat bırakmaya devam etmektedir. Çalışma hayatı başladığından beri çeşitli sektörlerde ve çeşitli şekillerde olmak üzere birçok iş kazası meydana gelmektedir. Bunların birçoğu da ölümle sonuçlanmaktadır. İş kazalarında Ülkemiz Avrupa birincisi, Dünya üçüncüsü durumundadır. Çalışan işçi sayısına göre ölüm oranı, ülkelerin gelişmişlik derecesi ile ters orantılı biçimde değişmektedir. Ülkemizde her yıl ortalama 170. 000 civarında iş kazası olmakta, bu kazalarda 1850 insanımız yaşamını yitirmekte, 4 milyon iş günü kaybı meydana gelmektedir. Bu yıl ilk üç ayda 441 işçi hayatını kaybetti. Günde ortalama 5 işçi iş kazasında ölüyor. 2011-2016 yılları arasında 1 milyondan fazla iş kazası oldu.

            Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği bir işyerinde âdil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin amacı; “Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimi artırmak şeklindedir.”

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASININ HASSASİYLETİ

            Uzun yıllardan beri, belli zamanlarda işverenleri, halkımızı bilgilendirmek, sektörüne göre toplum bilinci oluşturmak ve meslektaşlarımıza teknolojik gelişmelerden, gelişen değişen yasal ve yapısal uygulama koşullarından haberdar etmek adına toplantılar, seminerler ve paneller düzenlemekteyiz. Ayrıca kitap, dergi ve bülten yayınlamaktayız. Gelişen ve giderek çeşitliliğini artıran çalışma alanları açısından önemini ve sorumluluk taşıma bilincini artıran bir konu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusuna, Odamız çok önem vermekte ve hassasiyet göstermektedir.

            Bu tür ölümlü iş kazalarının yaşanmaması için ilgili tüm kurum, kuruluşlar ile kamuoyuna, yukarda aktardığımız bilgiler ışığında duyarlı olmaya davet ediyoruz.

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

a) İş kazaları sonucu meydana gelen ölümler kader olmamalıdır.

b) İş Sağlığı ve Güvenliği’nde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıklarının korunması esas olmalıdır.

c) Bakımsız veya arızalı el aletleri olmamalıdır.

ç) Koruyucusuz makineler çalıştırılmamalıdır.

d) Uygun olmayan istiflemeler yapılmamalıdır.

e) Zemin arızaları olmamalıdır.

f) Zeminde borular, hortumlar, kablolar olmamalıdır.

g) Korkuluksuz yüksek yerler olmamalıdır.

h) İşletmede yoğun araç trafiğinin olması, yürüme güzergahlarında aşırı malzeme yığılması, uzatma kablolarında sıyrıklar olması, pano kapaklarının açık bırakılması, ortamda yoğun gürültü varlığı, aydınlatma yetersizliği, basınçlı gaz tüplerinin bağlanmaması, taşlama tezgahlarında ayar mesneti olmaması, takım tezgahlarında siperlik bulunmaması, tehlikeli alanlarda işaretleme yapılmaması, tehlikeli durumlar meydana getirmektedir.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR

            Tehlikeli davranış ise çalışanların kural dışı davranışlarıdır. Bu davranışlar içerisinde en önemlibi ve en tehlikelisi; “TEHLİKELERİN ÖNEMSENMEMESİ”dir. “KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI” yetersizliğidir. Ayrıca;

1)      Acemilik 2) Bilgisizlik 3) Stres 4) Uykusuzluk 5) Tedbirsizlik 6) Dalgınlık.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

            Çalışma yaşamını yalnızca 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunundan ibaret saymak mümkün değildir. Çalışma yaşamı, başta 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere birçok yasa ile biçimlendirilmektedir. 2003 yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı yasa ile çalışma yaşamı tamamen esnekleştirilmiş, örgütsüzlük artmış, taşeronda çalışma kat kat artmıştır. İş cinayetlerinin artmasında 4857 sayılı yasa ile getirilen esnek çalışma biçimlerinin önemli bir payı olmuştur.

            İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması için;

1)      Taşeron yasaklanmalı

2)      6331 sayılı Yasa değişmelidir.

            Değerli okurlarım! Asil milletimize kazasız ve sağlıklı günler diliyor, konunun önemine binaen, çağrı niteliğinde yazmış olduğum şiirimi aşağıda takdim ediyorum.

 

İŞÇİLERİMİZ ÖLMESİN!

 

Daima dikkatli çalışalım!

Tehlikeleri önemseyelim!

Arkadaşlarımız uyarıp,

İlgililere haber verelim.

 

İş Güvenliği Yasası,

Kesin olarak uygulanmalı;

Çalışanların ölmesini,

Mutlaka önlemeliyiz.

 

İşverenler, işyerlerinde,

Almalı her türlü önlemi,

Üreten, çalışan işçileri,

İş kazasından korumalıdır.

 

İşçilere eğitim verelim;

Kurslara tabi tutalım!

İşyerlerine mutlaka,

Sıkı denetleme yaptıralım!

 

04.05.2017 Tokat

Hamdi ERTÜRK

 

SELÂMET YOLU

 

Önce insan sağlığı ve iş emniyeti,

Önlemlerini alarak, bul selâmeti,

Ve dosdoğru ol, tedbiri elden bırakma!

İşini düzgün yap, böyle bul hakikati.

 

04.05.2017 Tokat

Hamdi ERTÜRK