YAPILANDIRMA İÇİN MÜRACAATLAR BAŞLADI

Tokat Defterdarlığından yapılan açıklamada 7143 sayılı vergi affı kapsamında yapılandırma sürecinin başladığı bildirildi.

            Maliye Bakanlığının Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

            31 Mart ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Çeşitli kanunlar kapsamında, 31 Mart'tan önce kesilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek.

Konuya ilişkin Tokat Defterdarlığından yapılan bilgilendirme şöyle oldu:

            "Yapılandırma Kanunuyla;

-Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak

-Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak

-Borçlar taksitler halinde ödenebilecek

-Vergi ihtilafları sonlandırılacak

-Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek

-Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak

-Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek

-İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek

            Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve

ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak.

Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.

-Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.

-Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.

-Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

-Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında,

-Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza

tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor.

-Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler;

-İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler.

-İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler.

-Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi YİÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak.

-Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak.

-Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de

indirim uygulamasından yararlanabilecek.

-Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında,

-Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılacak.

-Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor.

-Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak.

            Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle

yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.

            Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek.

            Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları,

karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek.

YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin,

işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.

            Kanun 31 Mart 2018 tarihini esas alıyor. 2018 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile 31/3/2018 tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi taksitleri ve 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler Kanun kapsamına girmiyor.

            Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni

muayenelerini yaptırabilecekler.

Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor.

            Devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacaklar da kapsamda.

            İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından

faydalanabilecek.

            Aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyalar için de bu imkândan yararlanılacak.

            Bu kapsamdaki ödemelerde de peşin ödeme indirimleri var.

Pişmanlıkla beyana taksit imkânı veriliyor.

            Pişmanlıkla beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseyi kullanmak suretiyle vergi idaresinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor.

            Örneğin, tapu harcı yönünden eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız bu imkândan

yararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabilecekler.

            Kanun bu durumdaki vatandaşlarımıza, gelin pişmanlıkla beyanname verin ister peşin, ister taksitle hesaplanan tutarları ödeyin herhangi bir cezaya da muhatap olmayın demektedir.

Pişmanlıkla beyan üzerine ödenecek tutarların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından aynı

şekilde indirim yapılacak.

Matrah ve vergi artırımı imkânı veriliyor.

            Bu Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden bir tanesi de matrah artırımı.

            Mükelleflerimiz daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklar.

Örneğin bir kurumlar vergisi mükellefimiz 2016 yılında 500.000 lira kazanç beyan etti ve buna ilişkin

kurumlar vergisini ödedi.

Ancak, hesaplarında her hangi bir hata, kusur veya eksiklik var mı diye bir tereddüdü varsa bu yıl için

100.000 lira ilave beyanda bulunacak.

Bu tutar üzerinden %20 oranında hesaplanan 20.000 lira vergi ödeyerek vergi inceleme riskinden

kurtulacak.

Söz konusu mükellef daha önce vergi idaresine karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmişse,

ilave beyan üzerinden %20 yerine %15 oranında hesaplanan 15.000 lira vergiyi ödeyecek.

Mükellefimiz zarar beyan ettiyse veya hiç matrah beyan etmemişse, bu durumda da kanunda

öngörülen asgarî tutarlar üzerinden matrah artırımında bulunabilecek.

Bu kapsamda mükellefler;

 Gelir ve Kurumlar vergileri,

 Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi,

 Katma Değer Vergisi

açısından 2013-2017 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecekler.

Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu

imkândan yararlanabilecek.

Başvuru ve ödemeler

            Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda

bulunmaları gerekiyor.

            Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü

31 Ağustos 2018 olarak belirlendi.

            Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının

www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile

yapılabilecek.

            Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Unutmamamız

gereken bir husus matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Peşin ödemeler teşvik ediliyor

            Vatandaşlarımıza, bu Kanunla daha avantajlı hale getirilen getirilmiş olan peşin ödemeyi tekrar

hatırlatmak istiyoruz.

-Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

-Katsayı alınmıyor,

-Yİ-ÜFE tutarından %90 oranında indirim yapılıyor.

-Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %25 indirim yapılıyor.

-Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında

hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 indirim yapılıyor.

            -Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri

kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;

-Katsayı alınmıyor,

-Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor.

-Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor.

-Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında

hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor.

            -Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin

yapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna yani 31 Ekim 2018 tarihine kadar bu tutarın geç

ödeme zammı ile ödenmesi mümkün. Bu şeklide yapılan ödemelerde de;

-Katsayı alınmıyor,

-Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılıyor.

-Kanun kapsamındaki idari para cezalarından %12,5 indirim yapılıyor.

-Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında

hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %25 indirim yapılıyor.

            Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara da bu Kanunla önemli imkânlar

getiriliyor.

            Öncelikle belirtmekte yarar var. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacak.

            Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlardan kalan

taksitlerin tamamının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan;

            -İlk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler

içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının,

            -İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu

taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

            Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme

yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gerekiyor.

            Mevcut yapılandırma kanunlarını ihlal etmemiş borçlulara getirilen bir diğer imkân ise, ilgili

kanunlar kapsamında bir takvim yılında 2 taksiti ödememe hakkını kullanmışlarsa ödemedikleri bu

taksitleri tercih ettikleri taksitlendirmenin son taksitini izleyen aydan ve ödeme süresi önce gelen

taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde ödeyebilecekler. Yani bu taksitler son taksiti

takip eden aylarda ödenebilecek.

Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var.

            Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.

            İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak.

            Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan

dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm

vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir.

            Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma

Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin

ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz."

YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yapılmadı...

Haberi Yorumla

Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.İşaretli alanların doldurulması zorunludur. *


Tartışma Başlat